0 Liečba dyslipidémií u pacientov s chronickou anginou pectoris - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Liečba dyslipidémií u pacientov s chronickou anginou pectoris

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Súč Klin Pr 2004; 1

Súhrn

Dyslipidémie patria medzi najdôležitejšie ovplyvniteľné rizikové faktory ICHS. Existuje dostatok dôkazov zo sekundárne preventívnych štúdií u pacientov s ICHS, medzi ktorými boli zastúpení aj mnohí pacienti s anginou pectoris, že liečba statínmi zameraná na zníženie hladiny LDL-cholesterolu viedla k zníženiu kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Podobne dve štúdie s fibrátmi u pacientov s ICHS ukázali, že ovplyvnenie dyslipidémie pri metabolickom syndróme fibrátmi (zvýšené triacylglyceroly, znížený HDL-cholesterol) viedlo k zníženiu kardiovaskulárnej morbidity. Primárnym cieľom liečby je dosiahnuť cieľové hladiny LDL-cholesterolu pod 2,5 mmol/l, ale je želateľné dosiahnuť aj nerizikové hodnoty triacylglycerolov a HDL-cholesterolu. Vychádzajúc z týchto cieľov, väčšina pacientov s anginou pectoris bude vyžadovať liečbu fibrátom alebo statínom, alebo kombináciu statín-fibrát.

Kľúčové slová

angina pectoris – dyslipidémia – LDL-cholesterol – metabolický syndróm – statíny – fibráty

Summary

Dyslipidemia is one of the most important modifiable coronary heart disease (CHD) risk factors. There is a lot of evidence based on data from the studies of secondary prevention in patients with CHD, which also included a considerable number of patients with angina pectoris. Results of these studies showed that statin treatment aiming for LDL cholesterol decrease led to a decrease in cardiovascular morbidity and mortality. Likewise, studies with fibrates showed that affecting the dyslipidemia of metabolic syndrome (increased triglycerides, decreased HDL cholesterol) resulted in a decrease of cardiovascular morbidity. The primary goal of the lipid lowering treatment is to achieve LDL cholesterol level below 2.5 mmol/l. It is also rational to aim for non-risk levels of triglycerides and HDL cholesterol. To achieve these goals the majority of patients with angina will need fibrate or statin treatment or statin-fibrate combination therapy.

Keywords

angina pectoris – dyslipidemia – LDL-cholesterol – metabolic syndrome – statins – fibrates

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF