0 Klinický význam trvale zvýšeného krvného tlaku – významné kardiovaskulárne riziko. Hypertenzia a srdce - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Klinický význam trvale zvýšeného krvného tlaku – významné kardiovaskulárne riziko. Hypertenzia a srdce

doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Súč Klin Pr 2004; 1

Súhrn

Následky chronicky zvýšeného krvného tlaku na srdce sú hypertrofia svaloviny srdca, jej neskoršia dilatácia a chronické mestnavé zlyhanie srdca. Hypertenzia je teda významným faktorom vo vývoji koronárnej choroby srdca. Hypertrofia ľavej komory srdca je jednoznačne spojená s horšou prognózou týchto pacientov a predstavuje celkom nezávislý prognostický rizikový faktor pre kardiovaskulárne závažné príhody, kardiovaskulárnu mortalitu i celkovú mortalitu na všetky príčiny. Antihypertenzívnou liečbou je potrebné dosiahnuť nielen účinnú kontrolu krvného tlaku, ale aj orgánovú ochranu. Prognóza pacientov, u ktorých pri liečbe došlo ku regresii hypertrofie ľavej komory srdca, je významne lepšia, než u tých, kde liečba nedokázala dosiahnuť túto regresiu. Stupeň jej regresie, ktorý dosiahnu jednotlivé skupiny antihypertenzív nie je priamo úmerný ich antihypertenzívnemu účinku. Za najefektívnejšie sa ukázali byť látky zasahujúce do systému rennin-angiotenzín-aldosteron, ktoré sú navyše schopné oddialiť novú manifestáciu diabetu mellitu.

 

Kľúčové slová

hypertenzia – koronárna choroby srdca – liečba

Summary

Results of the chronic elevated blood pressure are the left ventricular hypertrophy, its later dilatation and chronic left ventricular congestive failure. Thus hypertension represents the important factor in the development of coronoary heart failure. Left ventricular hypertrophy is significantly related to the worse prognosis of these patients and represents quite independent prognostic risk factor for severe cardiovascular events, cardiovascular mortality and also all-cause mortality. With antihypertensive therapy it is necessary to reach not only the effective blood pressure control, but also an organ protection. Prognosis of the patients, where left ventricular regression was obtained was significantly better, than of those without thre regression. The level of regression with the groups of antihypertensives is not linked with their antihypertensive properties. To the most effective drugs are those influencing the renin-angiotensin-aldosterone system, also capable to slower the new onset of diabetes mellitus.

 

Keywords

hypertension – coronary heart disease – therapy

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF