0 Fytoterapia v medikamentóznej liečbe benígnej prostatickej hyperplázie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Fytoterapia v medikamentóznej liečbe benígnej prostatickej hyperplázie

prim. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Súč Klin Pr 2004; 1

Súhrn

V posledných rokoch sa zvýšil záujem o využitie rastlinných extraktov v liečbe viacerých ochorení vrátane benígnej prostatickej hyperplázie (BPH). Napriek určitej klinickej účinnosti fytopreparátov u mužov s príznakmi dolných močových ciest spôsobených benígnou prostatickou hyperpláziou (LUTS/BPH) stále ešte chýba dostatok vedeckých dôkazov, ktoré by jednoznačne potvrdili mechanizmus ich účinku a objektívne dokázali ich efektivitu. Väčšina doterajších štúdií s fytoterapeutikami bola krátkodobá, retrospektívna, väčšinou otvorená, bez kontroly placebom. Na definitívne potvrdenie účinnosti rastlinných extraktov sú potrebné ďalšie dlhodobé, kontrolované klinické štúdie s placebom a najmä s inými skupinami liekov (alfablokátory, inhibítory 5-alfa-reduktázy) už rutinne používanými v liečbe LUTS/BPH. Jednoznačnou výhodou fytopreparátov je ich bezpečnosť (minimálne/žiadne vedľajšie účinky), prirodzený pôvod a ľahká dostupnosť (často bez lekárskeho predpisu). Práca poskytuje prehľad najvýznamnejších poznatkov (publikovaných a/alebo prednesených na medzinárodných konferenciách v posledných rokoch) o fytoterapii LUTS/BPH.

Kľúčové slová

benígna prostatická hyperplázia – rastlinné extrakty – účinnosť – bezpečnosť

Summary

Over the last few years the interest in phytotherapeutic agents in many disease areas (including benign prostate hyperplasia /BPH/) has increased dramatically. Despite some clinical efficacy of phytotherapeutic agents in BPH men with lower urinary tract symptoms (BPH/LUTS), one of the shortcomings has been the absence of basic scientific data to support claims as to its efficacy in prostate health. Most of studies on phytotherapeutic agents are short term, open, without comparing (and do not involve comparison) with placebo. Long-term controlled trials of plant extracts with placebo and active comparators (alpha-adrenergic receptors blockers, 5-alpha reductase inhibitors) in the same patient population are needed. Additional factors that contribute widespread use of plant extracts include their being "natural" products (not medications), presumed safety and ease of accessibility (no prescription necessary). This article provides a review of some of the most significant contributions (published and/or presented at international meetings over the last few years) about phytotherapy of LUTS/BPH.

Keywords

benign prostate hyperplasia – phytotherapeutic agents – efficacy – safety
 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF