0 GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.
Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2016/2 (ISSN 1214-7036) možno riešiť 

od 15. októbra do 9. decembra 2016.

Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 15. 1. 2017. Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.
Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 31. januára 2017.

Ohodnotenie testu:
81–100% úspešnosť riešenia 2 kredity
61–80% úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 60% úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika!

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2016/2“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 15. 10. do 9. 12. 2016. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Informácia pre lekára!

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise:
SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2016/2
Označte správnu odpoveď/správne odpovede!

1. Prevalencia prediabetu sa v súčasnosti odhaduje na:
a) 18 %
b) 22 %
c) 38 %
d) 48 %

2. Vzťah nadváhy a obezity k onkologickým ochoreniam:
a) nie je zistený kauzálny vzťah
b) je zistený kauzálny vzťah
c) zatiaľ presne nevieme
d) sledovania nie sú ukončené

3. V štúdii LEADER sa nedávno ukázalo, že liečba liraglutidom viedla k zníženiu kardiovaskulárnych príhod o:
a) 10 %
b) 12 %
c) 15 %
d) 18 %

4. Riziko vzniku prediabetu závisí predovšetkým od faktorov:
a) telesná aktivita a telesná hmotnosť
b) telesná aktivita a fajčenie
c) lipidy v krvi a krvný tlak
d) telesná hmotnosť a stres

5. Pre LDL-častice platí:
a) ide o homogénnu triedu lipoproteínových častíc s rovnakými biologickými vlastnosťami
b) koncentrácia LDL sa spája s kardiovaskulárnym rizikom významnejšie než celková koncentrácia cholesterolu
c) u väčšiny populácie prevládajú v sére malé denzné LDL-častice
d) ak sú oxidované, menej sa podieľajú na rozvoji aterosklerózy, pretože sa z cirkulácie rýchlo vychytávajú

6. V klinickej štúdií PEGASUS-TIMI 54 malo renálnu dysfunkciu (glomerulárnu filtráciu < 60 ml/min) nasledujúce percento chorých:
a) 18,8 %
b) 28,8 %
c) 38,8 %
d) 48,8 %

7. Výskyt primárneho end-pointu (kardiovaskulárna mortalita, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda) bol oproti podskupine chorých s normálnou glomerulárnou funkciou (≥ 90 ml/min) v podskupine s glomerulurálnou filtráciou 45 – 60 ml/min zvýšený o:
a) 35 %
b) 45 %
c) 55 %
d) 65 %

8. Výskyt krvácania bol u osôb s renálnou dysfunkciou v podskupine s glomerulárnou filtráciou < 45 ml/min oproti podskupine osôb s normálnou glomerulárnou filtráciou (≥ 90 ml/min) zvýšený o:
a) 30 %
b) 40 %
c) 50 %
d) 60 %

9. Výraz adherencia k liečbe znamená:
a) súlad terapeutického rozhodnutia lekára so súčasne platnými odporúčaniami odbornej spoločnosti na liečbu daného ochorenia
b) rozsah zhody pacientovho správania (užívanie liekov, dodržiavanie režimových opatrení) s radami zdravotníka alebo s liečebnými štandardmi
c) pravidelné dispenzárne kontroly s posúdením zdravotného stavu a návrhom terapie
d) všetko uvedené

10. Koľko percent pacientov nikdy nezabudne užiť svoj liek?
a) 92 %
b) 75 %
c) 51 %
d) 37 %

11. Ako sa zmení adherencia po prechode z monokomponentných liekov na liečbu fixnou kombináciou?
a) zvýši sa o 10 – 16 %
b) zvýši sa o 30 – 40 %
c) zníži sa o 20 – 30 %
d) zníži sa o 60 – 70 %

12. Pacientom liečeným fixnou kombináciou sa metabolická kompenzácia sledovaná prostredníctvom HbA1c:
a) nezmenila
b) zlepšila o 0,25 %
c) zhoršila o 0,25 %
d) nie sú dostupné žiadne výsledky klinických štúdií

13. Inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2) a inhibítory dipeptidylpeptidázy (DPP4) majú:
a) vysoké riziko hypoglykémie
b) nízke riziko hypoglykémie
c) pri liečbe týmito liekmi je glykémia bezo zmeny
d) táto otázka nebola sledovaná v klinických štúdiách

14. Medzi účinky inhibítorov SGLT2 nepatrí:
a) inhibícia reabsorpcie glukózy v obličkách
b) zvýšenie glukozúrie
c) zníženie telesnej hmotnosti
d) zníženie hladiny glukagónu

15. Pre odhadovanú glomerulárnu filtráciu (eGF) < 50 – 60 ml//min/1,73 m2 je potrebné znížiť dávku všetkých inhibítorov DPP4 s výnimkou
a) sitagliptínu
b) vildagliptínu
c) linagliptínu
d) alogliptínu

16. Medzi potenciálne spúšťacie faktory diabetickej ketoacidózy nepatrí:
a) interkurentné ochoreníe
b) zvýšený príjem jedla a tekutín
c) zníženie dávok inzulínu
d) požitie alkoholu

17. Zinok je súčasťou
a) viac než 300 enzýmov a 1 000 transkripčných faktorov
b) viac než 1 000 enzýmov a 300 transkripčných faktorov
c) viac než 100 enzýmov a 1 000 transkripčných faktorov
d) viac než 300 enzýmov a 3 000 transkripčných faktorov

18. Medzi prejavy deficitu zinku u človeka nepatrí
a) hyperglykémia
b) rastová retardácia
c) retardácia pohlavného vývoja
d) anémia

19. Označte, aký účinok v ľudskom organizme zinok nemá
a) spomaľuje proces hojenia rán
b) zlepšuje bunkovú imunitnú odpoveď
c) znižuje oxidačný stres
d) potláča tvorbu zápalových cytokínov

20. Suplementácia zinku nemá vplyv na:
a) celkový počet spermií
b) motilitu spermií
c) objem ejakulátu
d) množstvo voľných kyslíkových radikálov v seminálnej plazme

21. Významné zlepšenie kvality a kvantity spermií bolo pozorované, ak pacient užíva zinok v dávkach:
a) nižších ako 50 mg
b) 50 – 200 mg
c) aspoň 5 000 mg
d) zinok nemá vplyv na kvalitu a kvantitu spermií

22. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o zinku je nesprávne:
a) zinok je nevyhnutný pre správny vývin a funkciu pohlavných žliaz
b) zinok vo forme dihydrátzinkumorotátu má lepšiu vstrebateľnosť než vo forme sulfátu
c) zinok znižuje tvorbu prozápalových cytokínov a považuje sa za dôležitý protizápalový faktor
d) deficit zinku nemá vplyv na ľudské zdravie

23. Kyselina listová (kyselina folová) je:
a) v tuku rozpustný vitamín
b) vo vode rozpustný vitamín
c) vo vode nerozpustný vitamín
d) vitamín B6

24. Dôsledkom manifestného nedostatku kyseliny listovej nemôže byť:
a) spina bifida
b) sprue
c) skorbut
d) sférocytóza

25. Zvýšená hladina ktorej aminokyseliny bola opakovane označená ako potenciálny rizikový faktor pre narodenie dieťaťa s Downovým syndrómom?
a) homocysteín
b) fenylalanín
c) kobalamín
d) histidín