0 Garantovaný autodidaktický test - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Garantovaný autodidaktický test

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.
Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2022/2 (ISSN 1214-7036) možno riešiť od 1. novembra 2022 do 15. marca 2023.

Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 31. 5. 2023. Na pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku. Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 30. júna 2023.
Ohodnotenie testu:
91–100% úspešnosť riešenia 2 kredity
80–90% úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 80% úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom Súčasná klinická prax 2022/2. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 31. 10. do 21. 12. 2022. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Informácia pre lekára

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2022/2
Označte správnu odpoveď!

1. Klinické dôkazy o analgetických účinkoch vysokých dávok vitamínov skupiny B existujú:
a) tak pre akútnu bolesť chrbta, ako aj pre profylaktické podávanie pri opakujúcej sa bolesti chrbta
b) iba pre akútnu bolesť chrbta
c) iba pre recidivujúcu bolesť chrbta
d) iba pre profylaktické používanie u pacientov s vysokým rizikom nešpecifickej bolesti chrbta

2. Analgetický účinok vysokých dávok vitamínov skupiny B je klinicky dokladovaný:
a) pri dávkovaní 3-krát denne
b) pri dávkovaní raz denne
c) pri dennej dávke vitamínu B6 500 mg a viac
d) iba v monoterapii

3. Benfotiamín:
a) má 3,6-násobne vyššiu bio­logickú dostupnosť tiamínu oproti bio­logickej dostupnosti tiamínu po podaní tiamínhydrochloridu
b) je prirodzený prekurzor tiamínu
c) je hydrofilnejší než tiamín
d) má nižšiu maximálnu plazmatickú koncentráciu oproti tiamínu

4. Klinické skúsenosti nesteroidových antiflogistík a vysokých dávok vitamínov skupiny B v akútnej bolesti chrbta:
a) potvrdili rýchlejší nástup analgetického účinku a lepšiu účinnosť ako monoterapia nesteroidovými antiflogistikami
b) nepotvrdili lepšiu účinnosť ako monoterapia nesteroidovými antiflogistikami
c) vyžadovali si následne dlhodobú liečbu analgetikami
d) nepotvrdili rýchlejší nástup analgetického účinku liečby

5. Môžu sa vyskytovať mykotoxíny vo výživových doplnkoch s obsahom ostropestreca mariánskeho? Označte správnu odpoveď:
a) neviem
b) určite nie
c) boli detegované v mnohých vzorkách
d) boli detegované, ale koncentrácie neprevyšovali maximálne limity EÚ pre potravinové komodity

6. Boli detegované rezíduá pesticídov vo vzorkách výživových doplnkov s obsahom ostropestreca mariánskeho:
a) neviem
b) určite nie
c) boli detegované v mnohých vzorkách
d) boli detegované, ale nepresiahli povolené limity

7. Bola zistená mikrobiálna kontaminácia výživových doplnkov s obsahom ostropestreca mariánskeho:
a) neviem
b) určite nie
c) bola zistená v mnohých vzorkách
d) bola zistená, ale nie je nebezpečná

8. Ako vnímate rizikovosť kontaminácie mykotoxínmi vo výživových doplnkoch:
a) nie je nebezpečná
b) je prirodzenou súčasťou daných produktov
c) je riziková len u imunosuprimovaných osôb
d) má nepredvídateľné dôsledky v zmysle imunotoxicity, genotoxicity, onkogénneho a hepatotoxického potenciálu

9. Jakým mechanizmem se kromě aktivní resorpce vitamin B12 vstřebává:
a) pasivní difuzí
b) pomocí iontové pumpy
c) pasivně se vůbec nevstřebává
d) vezikulárním transportem

10. Deficit vitaminu B12 dělá změnu v krevním obraze. Jakou:
a) povšechný dřeňový útlum
b) makrocytární anemie
c) leukocytóza
d) mikrocytární anemie

11. Jaká jednorázová minimální denní dávka je potřeba pro zajištění normální koncentrace kobalaminu v krvi při per os léčbě?
a) 100 mikrogramů
b) 1 000 mikrogramů
c) 500 mikrogramů
d) per os aplikovaný se nevstřebává

12. Klinické štúdie preukázali účinnosť a bezpečnosť lokálnej aplikácie kapsaicínu vo viacerých oblastiach okrem:
a) diabetickej periférnej neuropatie
b) bolesti chrbta
c) postherpetickej neuralgie
d) liečby rán (otvorená rana) a ekzému

13. Analgetický účinok kapsaicínu je založený na jeho interakcii s receptorom:
a) TRPM8
b) TRPV1
c) 5-HT3
d) GABAa

14. Označte nesprávne tvrdenie. Lokálne aplikovaný kapsaicín vo vysokých dávkach (8%)
vedie:
a) k defunkcionalizácii receptora
b) k ablácii aferentných neurónov
c) k analgézii porovnateľnej dokonca s účinkom perorálnej konvenčnej terapie (duloxetín, gabapentín, pregabalín)
d) k zvýšeniu pocitu svrbenia

15. Transtyretínová kardiálna amyloidóza je formou infiltratívnej kardiomyopatie. Čím je spôsobená:
a) extracelulárnou depozíciou nerozpustných lipidov v myokarde
b) extracelulárnou depozíciou nerozpustného glykogénu v myokarde
c) extracelulárnou depozíciou nerozpustných transtyretínových fibríl amyloidu v myokarde
d) extracelulárnou depozíciou nerozpustných glycidov v myokarde

16. Čo spôsobuje transtyretínová kardiálna amyloidóza nositeľovi ochorenia:
a) je to jedna z príčin vzniku predsieňovej fibrilácie, obvykle s fatálnym priebehom
b) je to jedna z príčin vzniku srdcového zlyhávania, obvykle s fatálnym priebehom
c) je to jedna z príčin vzniku obštrukčnej hypertrofickej kardiomyopatie, obvykle s fatálnym priebehom
d) je to jedna z príčin vzniku zlyhávania pravého srdca, obvykle s fatálnym priebehom

17. Ktorý liek sa najviac používa pri transtyretínovej kardiálnej amyloidóze, pretože je veľmi účinný a bezpečný:
a) patisiran
b) inotersen
c) tafamidis
d) diflunisal

18. Názov prvej štúdie, ktorá sa venovala otázke kombinovanej an­ti­trom­botickej terapie:
a) AUGUSTUS
b) PIONEER AF-PCI
c) WOEST
d) REDUAL-PCI

19. Ktorý DOAK je liekom prvej voľby a je bezpečný u pacientov s anamnézou krvácania z GIT-u:
a) dabigatran
b) edoxabán
c) apixabán
d) rivaroxabán

20. Aká je minimálna doba tripletnej an­ti­trom­botickej terapie u pacientov s AKS:
a) 1 mesiac
b) 1 týždeň
c) 1 deň
d) 1 rok

21. Kedy redukujeme dávku apixabánu u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou:
a) ClCr pod 50 ml/ min
b) ClCr pod 40 ml/ min
c) ClCr pod 30 ml/ min
d) ClCr pod 15 ml/ min