0 Garantovaný autodidaktický test - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Garantovaný autodidaktický test

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada CME udeľuje až 2 kredity za jeden test.
 

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“

Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2020/2 (ISSN 1214-7036) možno riešiť od 23. októbra 2020 do 20. decembra 2020.

Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 15. 2. 2021. Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.

Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 15. marca 2021.

Ohodnotenie testu:

Informácia pre lekárnika

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2020/2“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 23. 10. 2020 do 20. 12. 2020. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú e-mailovú adresu.

Informácia pre lekára

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2020/2

Označte správnu odpoveď!

1. Zinok je systémovo zaradený do odporúčaní založených na dôkazoch pre:
a) acne comedonica
b) acne papulopustulosa
c) acne conglobata a nodulocystica
d) všetky typy akné

2. Pri rekurentnej aftóznej stomatitíde suplementácia perorálnym zinkom pravdepodobne pôsobí na:
a) zvýšenie hladiny IL-1, IL-6 a TNFa
b) zvýšenie hladiny vitamínov skupiny B
c) zníženie hladiny IL-1, IL-6 a TNFa
d) zvýšenie hladiny IL-1, IL-6 a TNFα a zvýšenie hladiny vitamínov skupiny B

3. Odporúčaná dávka zinku pri liečbe areátnej alopécie je:
a) pri ložiskovom vypadávaní vlasov má efekt iba lokálna aplikácia zinku
b) 90 mg elementárneho zinku denne počas 3 mesiacov
c) 15 – 25 mg elementárneho zinku denne počas 6 mesiacov
d) 70 – 90 mg elementárneho zinku denne počas 6 mesiacov

4. Úlohou zinku v melanogenéze:
a) je zvyšovanie tvorby eumelanínu
b) je preskupenie kyseliny 5,6-dihydroxyindol-2-karboxylovej na dopachróm
c) úloha nebola potvrdená
d) úloha nie je doposiaľ objasnená

5. Pre účinnú suplementáciu magnéziom je potrebné:
a) uprednostniť liek s najvyšším obsahom elementárneho magnézia v tablete
b) celkovú dennú dávku podávať ako nižšie jednorazové dávky (100 – 200 mg) niekoľkokrát denne (2 – 3-krát)
c) celkovú dennú dávku podať raz denne, aby sa dosiahla obsadenosť transportných mechanizmov
d) stačí jednorazová dávka (100 – 200 mg) raz denne, avšak liečba musí byť dlhodobá (niekoľko mesiacov)

6. Ktoré magnéziové soli majú najlepšiu rozpustnosť:
a) anorganické (oxid, uhličitan, hydroxid)
b) organické soli orotát, citrát, laktát
c) rozpustnosť nezávisí od typu soli
d) rozpustnosť je rovnaká bez ohľadu na typ soli

7. Pri užívaní prípravku s obsahom magnézia sa odporúča:
a) užívať súčasne vyššie dávky vitamínu B6
b) aspoň s 3-hodinový odstup od užitia prípravkov s obsahom iných minerálov (napr. Zn, Fe, Ca)
c) pravidelne zisťovať hodnotu magnézia v sére
d) zapíjať prípravok minerálkami s vyšším obsahom horčíka

8. Na úpravu defici tu magnézia je potrebná:
a) dlhodobá suplementácia, optimálne 6 mesiacov
b) užívanie v trvaní maximálne 6 týždňov
c) nie je podstatné trvanie suplementácie, ale užívanie vyšších jednorazových dávok
d) dlhodobá suplementácia je potrebná len pri magnéziovej soli so slabou rozpustnosťou

9. Suplementácia magnézia je vhodná v prípade:
a) užívania hormonálnej substitučnej liečby v menopauze
b) užívania hormonálnej antikoncepcie s gestagénom
c) užívania hormonálnej antikoncepcie s estrogénom
d) užívania hormonálnej terapie v rámci umelého oplodnenia

10. Limitáciou pre užívanie magnézia v tehotnosti a pri dojčení je:
a) ak liek obsahuje aj vitamín B6, ktorý sa nesmie užívať dlhodobo
b) ak liek obsahuje aj vitamín B6, pretože má stanovenú maximálnu dennú dávku
c) ak liek obsahuje aj sodík na predchádzanie artériovej hypertenzii
d) ak liek obsahuje aj sacharózu, pretože ho nemôžu užívať tehotné a dojčiace ženy s diabetes mellitus

11. U pacientov s artériovou hypertenziou treba pri výbere suplementácie magnézia vziať do úvahy aj riziko vyplývajúce:
a) z prítomnosti vitamínu B6 vo vybranom lieku
b) z obsahu draslíka vo vybranom lieku
c) z neprítomnosti vápnika vo vybranom lieku
d) z obsahu sodíka vo vybranom lieku

12. Predsieňová fibrilácia zvyšuje výskyt:
a) kardiovaskulárnej mortality u postihnutého
b) cievnej mozgovej príhody u postihnutého
c) srdcového zlyhávania u postihnutého
d) všetkých uvedených stavov

13. Pri predsieňovej fibrilácii dnes v prevencii cievnej mozgovej príhody indikujeme obvykle antikoagulačnú liečbu pomocou DOAK namiesto liečby warfarínom, a to z dôvodu:
a) liečivá DOAK sú účinnejšie než warfarín
b) liečivá DOAK sú bezpečnejšie než warfarín pre nižší výskyt hemoragických príhod
c) liečivá DOAK oproti warfarínu mierne zvyšujú výskyt hemoragických príhod
d) výskyt hemoragických príhod je pri liečbe liečivami DOAK a warfarínom rovnaký

14. Na analýzu výskytu fraktúr krčka femuru u polymorbídnych starších pacientov s predsieňovou fibriláciou liečených antikoagulačnou liečbou (liečivami DOAK alebo warfarínom) sa využila Veľká databáza (obdobie rokov 2010 – 2015) spoločnosti MEDICARE v USA. V analýze sa preukázalo, že dlhodobá liečba pomocou liečiv DOAK mala v porovnaní s liečbou warfarínom:
a) výrazne vyšší výskyt fraktúr krčka femuru u liečených
b) rovnaký výskyt fraktúr krčka femuru u liečených
c) nižší výskyt fraktúr krčka femuru u liečených
d) mierne vyšší výskyt fraktúr krčka femuru u liečených

15. Najväčší rozdiel vo výskyte fraktúr femuru u pacientov liečených antikoagulačnou liečbou (warfarínom alebo liečivom DOAK) z dôvodu prítomnosti predsieňovej fibrilácie bol v prospech:
a) dabigatránu
b) rivaroxabánu
c) apixabánu
d) edoxabánu (avšak v inej analýze oproti warfarínu)

16. Dia­gnózu ESUS vylučuje aj:
a) ischemické ložisko lakunárneho charakteru potvrdené vyšetrením MR
b) fibrilácia predsiení
c) vaskulitída
d) a – c

17. Zo všetkých iNCMP predstavuje ESUS:
a) 1 – 6 %
b) 7 – 11 %
c) 9 – 25 %
d) 33 – 45 %

18. V sekundárnej prevencii ESUS je indikované použitie:
a) antiagregačnej liečby
b) antikoagulačnej liečby
c) kombinácie antiagregačnej alebo antikoagulačnej liečby
d) antiagregačnej alebo antikoagulačnej liečby

19. Všetky priame perorálne antikoagulanciá sa vylučujú obličkami, ale ich renálny klírens sa líši. Z absorbovanej dávky sa v nezmenenej podobe močom vylučuje najmenej:
a) apixabán
b) dabigatrán
c) edoxabán
d) rivaroxabán

20. Výpočet klírensu kreatinínu podľa Cockcrofta a Gaulta, udávaný v ml/min (ml/s), vychádza okrem kreatinínu:
a) z veku
b) z hmotnosti
c) z pohlavia
d)
zo všetkých uvedených parametrov

21. Klírens kreatinínu:
a) dáva tie isté hodnoty ako glomerulová filtrácia
b) jeho výpočet a výpočty glomerulovej filtrácie môžeme pri úprave dávkovania liekov voľne zamieňať
c) prepočítavame na ideálny telesný povrch, t. j. 1,73 m2
d) výpočet klírensu kreatinínu podľa Cockcrofta a Gaulta sa podľa platných SPC používa na úpravu dávkovania NOAK pri obličkovej nedostatočnosti

22. Manzano-Fernández et al porovnali v štúdii z roku 2015 hypotetickú dávku dabigatránu, rivaroxabánu a apixabánu pri použití výpočtov eGFR (CKD EPI a MDRD) s dávkou upravenou na podklade výpočtu klírensu kreatinínu podľa Cockcrofta a Gaulta. Ktoré tvrdenie je nesprávne:
a) obzvlášť vysoký nesúlad v dávke NOAK upravenej podľa eGFR bol u pacientov s CrCl < 60 ml/min a u pacientov ≥ 75 rokov
b) obzvlášť vysoký nesúlad v dávke NOAK upravenej podľa eGFR bol u pacientov s CrCl ≥ 60 ml/min a u pacientov < 75 rokov
c) u pacientov s CrCl < 60 ml/min; ak sa budeme riadiť výpočtom funkcie obličiek podľa CKD EPI, odlišnú dávku dabigatránu by dostalo 26,5 %, rivaroxabánu 22,4 % ale apixabánu len 4,1 % pacientov než pri použití výpočtu klírensu kreatinínu podľa Cockcrofta a Gaulta
d) u pacientov ≥ 75 rokov; ak sa budeme riadiť výpočtom funkcie obličiek podľa CKD EPI, odlišnú dávku dabigatránu by dostalo 15,1 %, rivaroxabánu 13,2 %, ale apixabánu len 1,9 % pacientov než pri použití výpočtu klírensu kreatinínu podľa Cockcrofta a Gaulta.