0 Garantovaný autodidaktický test - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Garantovaný autodidaktický test

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2020/1 (ISSN 1214-7036)  možno riešiť od 28. mája do 15. septembra 2020.

Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 31. 10. 2020.  Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.
Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 30. novembra 2020.

Ohodnotenie testu:
91 – 100 % úspešnosť riešenia 2 kredity
80 – 90 % úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 80 % úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika
Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke
education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2020/1“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po
prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 28. mája do 26. júla 2020. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu
Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Informácia pre lekára
Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2020/1
Označte správnu odpoveď!

 

1. Ktorá chronická komplikácia diabetu  je najčastejšia?
a) diabetická encefalopatia
b) diabetická polyneuropatia
c) diabetická retinopatia
d) diabetická nefropatia

2. Vyšetrenie EMG ponúka objektívny pohľad na:
a) neuropatiu tenkých nervových  vláken
b) neuropatiu hrubých nervových  vláken
c) sudomotorickú neuropatiu
d) nefropatiu

3. Medzi laboratórne metódy stanovenia DPN patrí:
a) vyšetrenie pomocou EMG, Neurotestom, biothesiometrom
b) vyšetrenie monofilamentom, ladičkou, vatou, Tip-thermom
c) vyšetrenie pomocou neuro-tips pomôcky
d) Michiganský dotazník

4. Aká je najčastejšia konzekvencia DPN:
a) angina pectoris
b) syndróm diabetickej nohy, bolesť, náhla smrť z dôvodu kardiálnej autonómnej neuropatie
c) hypertenzná choroba srdca
d) periférne artériové ochorenie dolných končatín

5. Diabetes mellitus je nezávislý rizikový faktor vývoja predsieňovej fibrilácie. V istej (počtom malej) štúdii stúpalo riziko vývoja predsieňovej fibrilácie s každým rokom trvania diabetu o:
a) 1 %
b) 2 %
c) 3 %
d) 4 %

6. Patogenéza prepojenia diabetu s pred-sieňovou fibriláciou sa uvádza nižšie. Istá informácia sem však nepatrí, ktorá?
a) štrukturálna remodelácia srdca
b) diabetická nefropatia
c) elektrická remodelácia srdca
d) autonómna remodelácia

7. Otázka sa týka liečebného prístupu k diabetikovi s predsieňovou fibriláciou. Ktoré antidiabetikum redukuje riziko vývoja predsieňovej fibrilácie?
a) metformín
b) sulfonylureové antidiabetiká
c) inzulín
d) inhibítory DPP-4

8. U diabetikov s predsieňovou fibriláciou je vysoké riziko vzniku cievnej mozgovej príhody. V prevencii používame perorálnu antikoagulačnú liečbu. Sem patrí warfarín a DOAC (direct oral anti-coagulants). Ktoré parametre zvýhodňujú užívanie DOAC pred warfarínom?
a) jednotné dávkovanie bez redukcie  dávky
b) absencia interakcie s inými  liečivami
c) predikovateľná farmakokinetika a farmakodynamika
d) všetky odpovede sú správne

9. Na základe legislatívnej definície lekárenskej starostlivosti v lekárňach je možné:
a) poskytovať meranie krvného tlaku a ostatných biochemických vyšetrení, ktoré si nevyžadujú ďalšie laboratórne spracovanie
b) poskytovať len meranie krvného tlaku
c) poskytovať meranie krvného tlaku a ostatných biochemických vyšetrení len v spolupráci s ošetrujúcim lekárom pacienta
d) poskytovať meranie krvného tlaku a akýchkoľvek biochemických vyšetrení

10. Kód zdravého srdca 0-30-5-120-80 symbolizuje:
a) nefajčenie, 30 min fyzickej aktivity denne, hladinu celkového cholesterolu nižšiu než 5 mmol/l a krvný tlak nižší než 120/80 mm Hg
b) nefajčenie, konzumáciu 30 g vlákniny denne, hladinu celkového cholesterolu nižšiu než 5 mmol/l a krvný tlak nižší než 120/80 mm Hg
c) nefajčenie, 30 min fyzickej aktivity denne, hladinu glykémie nalačno nižšiu než 5 mmol/l a krvný tlak nižší než 120/80 mm Hg
d) nefajčenie, 30 pulzovú frekvenciu za min, hladinu glykémie nalačno nižšiu než 5 mmol/l a krvný tlak nižší než 120/80 mm Hg

11. Magnézium:
a) sa využíva ako podporná liečba hypertenzie, najmä pri liečbe diuretikami
b) nemá význam pridávať k preexistujúcej liečbe hypertenzie
c) v metaanalýze klinických štúdií sa nedokázal jeho efekt na pokles tlaku
d) sa využíva pri liečbe hypertenzie len u mladších pacientov

12. Apixabán sa podáva vo všetkých indikáciách 2× denne. V nezmenenej forme sa z podanej dávky vylúči močom približne:
a) 5 %
b) 25 %
c) 50 %
d) 75 %

13. Nealkoholová tuková choroba pečene (NAFLD):
a) je zriedkavé ochorenie pečene
b) nikdy neprechádza do cirhózy pečene
c) medzi jej rizikové faktory nepatrí obezita ani DM 2. typu
d) je jedna z najčastejších chorôb  pečene; postupne sa rozvíja od jednoduchej steatózy pečene – nahromadenia tuku v hepatocytoch cez steatohepatitídu (NASH) až do štádia cirhózy pečene s jej komplikáciami a zlyhaním

14. Tranzientná elastografia:
a) je neinvazívna nebolestivá metóda, ktorá meria tuhosť tkaniva pečene (liver stiffness)
b) nedokáže vyhodnotiť prítomnosť cirhózy pečene
c) pacient pred týmto vyšetrením musí celý deň hladovať
d) na vykonanie vyšetrenia je potrebná hospitalizácia pacienta

15. Kyselina alfalipoová:
a) používa sa v podpornej patogenetickej liečbe diabetickej polyneuropatie, zmierňuje pálenie, parestézie, tŕpnutie, bolesť
b) je účinná len pri parenterálnom podaní
c) užíva sa vždy po jedle
d) túto liečbu pacienti zle tolerujú

16. Michiganský dotazník a Neurotest:
a) tieto 2 metodiky sú postačujúce pre skríning diabetickej neuropatie v ambulantnej praxi
b) sú časovo a finančne náročné
c) vykonávajú sa len v nemocničných podmienkach
d) v súčasnosti sú pacienti s DM 2. typu výborne edukovaní o diabetickej polyneuropatii

17. Najčastejším typom vertebrogénnych bolestí je:
a) platničková choroba
b) jednoduchá, nešpecifická bolesť chrbta
c) reumatická bolesť
d) fibromyalgia

18. Adjuvanciá sa v analgetickom rebríčku WHO odporúčajú:
a) iba na prvom stupni liečby
b) iba na druhom stupni liečby
c) na prvom a treťom stupni liečby
d) na prvom, druhom aj treťom stupni  liečby

19. Vitamíny skupiny B majú potvrdený analgetický efekt:
a) len na somatickú (nociceptívnu)
bolesť
b) len na neuropatickú bolesť
c) na somatickú aj neuropatickú bolesť
d) na psychogénnu bolesť
  
20. Kardiovaskulárne riziká
liečby NSA:
a) závisia od typu NSA a nezávisia od dávky NSA
b) nezávisia od typu NSA a závisia od dávky NSA
c) nezávisia od zdravotného stavu pacienta
d) závisia od typu NSA, od dávky NSA aj od zdravotného stavu pacient