0 Garantovaný autodidaktický test - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Garantovaný autodidaktický test

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2019/2 (ISSN 1214-7036) možno riešiť  od 17. októbra do 15. decembra 2019.
Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 31. 1. 2020.  Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.
Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 28. februára 2020.
Ohodnotenie testu:
91 – 100% úspešnosť riešenia 2 kredity
80 – 90% úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 80% úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika!

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2019/2“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od od 17. októbra do 15. decembra 2019. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Informácia pre lekára!

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2019/2
Označte správnu odpoveď!

 

1. Hepatotoxicita indukovaná anabolicko-androgénnymi steroidmi sa najčastejšie prejaví:
a) koagulopatiou
b) encefalopatiou
c) protrahovaným ťažkým ikterom s perzistenciou 2 – 3 mesiace
d) ascitom a edémami dolných končatín

2. Aký účinok má pri AAS toxicite  pečene silymarín?
a) iba antifibrotický
b) žiadny
c) antioxidačný a protizápalový
d) antioxidačný, protizápalový aj antifibrotický

3. Ktoré z tvrdení je správne?
a) hepatotoxicita je najčastejšie vyvolaná alkylovanými derivátmi testosterónu
b) hepatálne tumory nie sú asociované s esterifikovanými derivátmi testosterónu
c) perorálne formy prekurzorov testosterónu (prohormónov) nemajú hepatotoxický účinok
d) hepatotoxicita nie je najčastejšie vyvolaná alkylovanými derivátmi testosterónu

4. Zinok je najúčinnejší:
a) pri použití v prvých 48 hod nachladnutia v dávke > 75 mg/deň
b) pri použití v prvých 24 hod  nachladnutia v dávke  > 75 mg/deň
c) pri použití v prvých 24 hod nachladnutia v dávke > 25 mg/deň
d) kedykoľvek počas nachladnutia v dávke > 25 mg/deň

5. Ktoré tvrdenie o zinku nie je pravdivé:
a) zinok má protivírusové účinky na respiračné vírusy
b) zinok hrá významnú úlohu v regulácii imunitného systému
c) zinok zabraňuje vniknutiu  rinovírusov do buniek dýchacích  ciest inhibíciou ICAM-1  receptora
d) v súčasnosti poznáme presné  pôsobenia zinku pri bežnom nachladnutí

6. Štúdia AUGUSTUS hľadala optimálny antitrombotický prístup u pacientov s predsieňovou fibriláciou, ktorí prekonali akútny koronárny syndróm s liečbou perkutánnou koronárnou intervenciou. Čo bol primárny endpoint (cieľový ukazovateľ)  štúdie?
a) kardiovaskulárna mortalita do 6 mesiacov
b) výskyt závažných a klinicky relevantných nezávažných krvácaní
c) celková mortalita do 6 mesiacov
d) výskyt reinfarktu do 6 mesiacov

7. V štúdii AUGUSTUS sledovali aj výskyt závažných a klinicky relevantných nezávažných krvácaní. Porovnali tieto príhody v ramene liečby apixabanom vs. antagonistom vitamínu K. Menej spomenutých príhod bolo v ramene liečby apixabanom – o koľko menej to bolo vo vyjadrení relatívnym rizikom (RR) ?
a) o 11 % (RR 0,89)
b) o 21 % (RR 0,79)
c) o 31 % (RR 0,69)
d) o 41 % (RR 0,59)

8. Aký je odkaz, t. j. odporúčaná liečba, štúdie AUGUSTUS pre klinickú prax u pacientov s predsieňovou fibriláciou a nedávnym akútnym koronárnym syndrómom liečeným perkutánnou koronárnou intervenciou?
a) liečba apixabanom a klopidogrelom
b) liečba antagonistom vitamínu K  s aspirínom a klopidogrelom
c) liečba apixabanom, aspirínom a klopidogrelom
d) liečba antagonistom vitamínu K a klopidogrelom

9. Najčastejšia príčina krvácania do horného GIT je:
a) erozívna ezofagitída
b) angiodysplázie
c) gastroduodenálne vredy spolu s eróziami a gastritídou
d) nádory GIT

10. Do skupiny priamych inhibítorov trombínu patrí:
a) apixaban
b) dabigatran
c) rivoroxaban
d) edoxaban

11. Najmenšiu elimináciu obličkami vykazuje:
a) dabigatran
b) rivaroxaban
c) apixaban
d) edoxaban

12. Medzi rizikové faktory  GI krvácania závislé od liečiva nepatrí:
a) užívanie glukokortikoidov
b) kombinovaná antitrombotická terapia
c) užívanie NSA
d) abúzus alkoholu

13. NASH predstavuje:
a) progresívnu formu NAFLD vyúsťujúcu do fibrózy
b) neprogresívnu formu NAFLD
c) neprogresívnu formu NAFLD vyúsťujúcu priamo do HCC
d) stav pečeňového parenchýmu bez prítomnej steatózy

14. NAFLD predstavuje:
a) neprogredujúcu manifestáciu metabolického syndrómu
b) pečeňovú manifestáciu metabolického syndrómu
c) solitárny rozvrat lipidového  spektra pri metabolickom  syndróme
d) ochorenie typické pre geriatrickú populáciu

15. FLI (Fatty Liver Index)  znamená:
a) Index popisujúci stupeň fibrotizácie pečene
b) Index popisujúci stupeň stukovatenia pečene
c) Index popisujúci stupeň stukovatenia pankreasu
d) Index popisujúci stupeň fibrotizácie pankreasu

16. Medzi primárne režimové  opatrenia v liečbe NAFLD  patrí:
a) redukcia hmotnosti, fyzická inaktivita, kalorická reštrikcia
b) farmakologická redukcia kalorického príjmu, fyzická aktivita
c) farmakologická redukcia kalorického príjmu, fyzická inaktivita
d) redukcia hmotnosti, fyzická aktivita, kalorická reštrikcia

17. Riziko krvácania pri liečbe  non-vitamín K dependentnými perorálnymi antikoagulanciami (NOAK) vzniká:
a) pri užívaní výživových prípravkov s vysokým obsahom vitamínu K
b) pri ich predávkovaní alebo interakcii s inými liekmi
c) pri srdcovom zlyhávaní
d) ak liečba nie je pravidelne laboratórne monitorovaná

18. Andexanet alfa je v súčasnosti schválený ako špecifický reverzný prostriedok (priame antidotum) pre:
a) dabigatran
b) edoxaban
c) apixaban a rivaroxaban
d) enoxaparín

19. Použitie andexanetu alfa  ako špecifického antidota pri liečbe NOAK je v súčasnosti  indikované:
a) pri akomkoľvek krvácaní
b) pri život ohrozujúcom krvácaní
c) ako prevencia krvácania v rizikových situáciách
d) pred operačným výkonom

20. Extrakcia zuba pri liečbe NOAK sa má vykonať:
a) po vynechaní rannej dávky lieku
b) po podaní vitamínu K, bez prerušenia liečby
c) 5 dní po prerušení liečby
d) aspoň 7 dní po prerušení liečby