0 Garantovaný autodidaktický test - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Garantovaný autodidaktický test

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2019/1 (ISSN 1214-7036) možno riešiť  od 15. mája do 14. júla 2019.
Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 31. 8. 2019.  Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.
Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 31. augusta 2019.
Ohodnotenie testu:
91 – 100% úspešnosť riešenia 2 kredity
80 – 90% úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 80% úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika!

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2019/1“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 15. mája do 14. júla 2019. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Informácia pre lekára!

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2019/1
Označte správnu odpoveď!

1. Za najvhodnejšiu športovú aktivitu  sa považuje:
a) bicyklovanie
b) beh
c) beh na lyžiach
d) cvičenie v posilňovni

2. Stoj zaťažuje dolnú časť chrbtice na:
a) 80 %
b) 100 %
c) 140 %
d) 200 %

3. Najpohyblivejšia časť chrbtice je:
a) krčná
b) hrudná
c) hrudno-drieková
d) drieková

4. Pri dvíhaní bremena sa má držať chrbát:
a) vzpriamený, vrátane napriamenej krčnej chrbtice
b) vzpriamený, pričom krčná chrbtica je predsunutá
c) ohnutý, vrátane krčnej chrbtice
d) ohnutý v dolnej časti, hrudná a krčná chrbtica má byť vzpriamená

5. Bolesti chrbta sú výsledkom najmä:
a) akútneho alebo chronického preťažovania na kĺbovo-väzivovej úrovni
b) nadmernej telesnej hmotnosti a obezity
c) vrodených vývojových poškodení
d) zvýšenej citlivosti nociceptorov

6. Viaceré faktory sú vysokorizikové pre nešpecifické bolesti chrbta. Ktorý z uvedených medzi ne nepatrí?
a) zlé posturálne zvyklosti
b) nadmerný príjem nasýtených tukov a jednoduchých cukrov v potrave
c) negatívne vnímanie zdravotného stavu
d) veľmi dramatický priebeh bolesti

7. Pri práci v lekárni sa prevažne
a) chodí
b) sedí
c) stojí
d) všetky rovnako

8. Na predchádzanie bolestí chrbta u zamestnancov lekárne sú vhodné určité opatrenia. Ktoré z uvedených medzi ne nepatrí?
a) dlhodobá posturálna pozícia rovnakého typu (napr. dlhodobé státie alebo sedenie)
b) vhodný pracovný nábytok (napr. výška pracovného stola)
c) aktívne prestávky počas práce
d) používanie špeciálnych zdravotníckych pomôcok

9. Ktoré tvrdenie je nepravdivé?
a) osteoporotická zlomenina je najzávažnejším príznakom  a zároveň komplikáciou  osteoporózy
b) celosvetovo má riziko osteoporózy  každá šiesta žena a každý desiaty  muž
c) typická lokalita osteoporotickej  fraktúry sú stavce chrbtice,  krčok stehnovej kosti a kosti  zápästia
d) pacient po fraktúre stavca má o 5 % vyššie riziko ďalšej fraktúry stavca

10. Ako diagnostikujeme osteoporózu?
a) fyzikálnym vyšetrením
b) laboratórnym vyšetrením
c) denzitometrickým vyšetrením
d) ultrazvukovým vyšetrením

11. Do klinického obrazu ankylozujúcej spondylitídy nepatrí:
a) akútna predná uveitída
b) chronická zápalová bolesť chrbtice
c) sakroileitída
d) symetrická periférna polyartritída

12. V liečbe príznakov degeneratívnych ochorení chrbtice nepoužívame:
a) nesteroidové analgetiká
b) kombináciu nesteroidových analgetík a vysokodávkovaných vitamínov  skupiny B
c) kombináciu nesteroidových analgetík a vitamínu C
d) fyzikálnu liečbu

13. O hladine tiamínu u diabetikov platí:
a) diabetici majú zvýšenú plazmatickú hladinu tiamínu v dôsledku zvýšenej reabsorpcie v obličkách
b) diabetici majú zníženú plazmatickú hladinu tiamínu v dôsledku zvýšenej eliminácie obličkami
c) diabetici majú zníženú plazmatickú hladinu tiamínu najmä v dôsledku zníženej absorpcie v črevách pri nedostatku vnútorného faktora
d) hladina tiamínu u diabetikov je porovnateľná s nediabetickou populáciou

14. Ktorý je spoločný transportný  kanál v tenkom čreve človeka,  ktorý na transport využíva tiamín  aj metformín?
a) OCT-1
b) hTHTR-1
c) hTHTR-2
d) SGLT-2

15. Benfotiamín na molekulárnej  úrovni:
a) zvyšuje oxidačný stres a zvyšuje  lokálny zápal
b) zvyšuje oxidačný stres a znižuje  lokálny zápal
c) znižuje oxidačný stres a zvyšuje  lokálny zápal
d) znižuje oxidačný stres a znižuje  lokálny zápal

16. Benfotiamín oproti klasickému tiamínu:
a) má nižšiu biologickú dostupnosť  pri pomernej plazmatickej  koncentrácii
b) má vyššiu biologickú dostupnosť a vyššiu plazmatickú koncentráciu
c) má horšiu inkorporáciu do svalov aj mozgu
d) inkorporuje sa len do pečene

17. Ktorý enzým závislý od tiamínu je kľúčový pre aktivitu pentózového  cyklu?
a) fosfolipáza
b) transketoláza
c) transferáza
d) aldoláza

18. Aký počet respondentov (pracovníkov lekární) uviedlo bolesti chrbta za posledný rok?
a) viac ako dve tretiny
b) viac ako jedna tretina
c) takmer polovica
d) menej ako polovica

19. Nevýhodou pomôcok na spevnenie trupu je to, že:
a) uľavujú od bolesti chrbta
b) pomáhajú zlepšiť držanie tela
c) zmierňujú svalové napätie
d) oslabujú svaly

20. Adjuvanciá (koanalgetiká) sú látky, ktoré modulujú vnímanie bolesti:
a) čím zosilňujú účinok základných analgetík
b) čím zosilňujú účinok antiepileptík
c) čím zoslabujú účinok základných analgetík
d) čím zosilňujú účinok neuroleptík