0 Bolesti chrbta, pracovné podmienky a pracovná záťaž u zamestnancov lekární - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Bolesti chrbta, pracovné podmienky a pracovná záťaž u zamestnancov lekární

Súč Klin Pr 2019; 1: 14–20

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc, MUDr. Eva Dúbravová, RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD., MUDr. Tomáš Harag

 

Súhrn

Bolesti chrbta a ďalšie poškodenia a ochorenia podporno-pohybovej sústavy patria medzi veľmi časté zdravotné problémy. Rizikové faktory, ktoré na ne predisponujú, sa dnes intenzívne študujú, pretože umožňujú prijímať účinné stratégie na ich predchádzanie a liečbu. Biomechanické charakteristiky, psychosociálne faktory spolu s individuálnymi predispozíciami predstavujú kritické momenty pri výkone rôznych povolaní, čím tieto problémy zhoršujú. V článku sa prezentujú výsledky celoslovenského prieskumu o bolestiach chrbta, pracovných podmienkach a pracovnej záťaži u zamestnancov lekární pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti, ktorý sa realizoval v rámci 2. ročníka edukačného projektu ATIP (Advanced Training in Pharmacy Care) na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Projekt sa tematicky venoval bolestiam chrbta a ich riešeniu. Výsledky ukazujú, že uvedené bolesti predstavujú frekventovaný problém, týkajúci sa vyše dvoch tretín zamestnancov lekární v ročnej retrospektíve, pričom chronická bolesť u nich trvá v priemere 7,5 roka. Identifikovali sme niektoré rizikové faktory práce vo verejných lekárňach, ktoré vyžadujú cielené opatrenia na zaistenie vhodných pracovných podmienok, pracovnej záťaže, ale aj osobného prístupu zamestnancov pri riešení ochorení a poškodení podporno-pohybovej sústavy a predchádzaní im.

Kľúčové slová

bolesti chrbta – pracovné podmienky – pracovná záťaž – lekáreň

Summary

Back pain, working conditions and workload for pharmacies. Back pain and other disorders and injuries of the musculoskeletal system are the most common health problems. Todays the risk factors that predispose to them, study intensively as they enable to adopt effective strategies for their prevention and treatment. Biomechanical characteristics, psychosocial factors together with individual predispositions are critical moments in the performance of different professions, contributing to these problems. The article presents the results of a nationwide survey of back pain, working conditions and workload of pharmacies employees during the provision of pharmaceutical care, which was realised during the 2nd year of educational project ATIP (Advanced Training in Pharmacy Care) on the Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava. Project has focussed on the back pain and its solutions. The results show that back pain is a frequent problem, concerning to more than 2/3 pharmacies employees in one year retrospective period with the duration of chronic pain in average 7.5 years. We have identified some risk factors of work in community pharmacies, which require targeted measures to ensure appropriate work-related conditions, workload and personal approach of employees in solution and prevention of musculoskeletal diseases and injuries.

Key words

back pain – work-related conditions – workload – pharmacy

 

ÚVOD

Celosvetovo asi každý 10. človek trpí na bolesti chrbta. Tie sú zvyčajne výsledkom problémov pohybovo-podpornej sústavy, akútneho alebo chronického preťažovania na kĺbovo-väzivovej úrovni. Uvádza sa, že 70 – 85 % ľudí malo vo svojom živote epizódu bolesti chrbta, väčšinou benígneho charakteru [1]. Približne v 90 % sa príčina bolesti chrbta jednoznačne nepozná a označuje sa ako nešpecifická. Závažné príčiny, vyžadujúce neodkladnú liečbu, sú zriedkavé a vyskytujú sa asi u 5 % pacientov. Aj keď sa nešpecifické bolesti chrbta u väčšiny pacientov vyriešia v priebehu 2 – 5 dní, najneskôr do 12 týždňov, asi u 5 % pacientov prechádzajú do chronického stavu (trvanie dlhšie ako 3 mesiace), ktorý často spôsobuje invalidizáciu a iné obmedzenia chorého [2]. Niektorí autori uvádzajú, že práve títo pacienti sú príjemcami 80 – 90 % medicínskych nákladov a rekompenzácií [3]. Spomenúť treba aj negatívny dosah bolestivých, pretrvávajúcich či opakujúcich sa stavov na kvalitu života pacientov [4]. The Global Burden of Disease Study 2016 zaradila bolesti v lumbálnej oblasti medzi päť hlavných problémov, spôsobujúcich roky stratené zdravotným postihnutím [5].
Bolestiam chrbta sa venuje veľká pozornosť nielen z klinického a medicínskeho hľadiska, ale aj zo strany zamestnávateľov, sociálnych či verejno-zdravotníckych inštitúcií, pretože vytvárajú významné nepriame náklady, a to v podobe pracovných absencií, zníženej produktivity, práceneschopnosti či invalidity zamestnancov [6,7]. Zdraviu prospešné pracovné podmienky zamerané na predchádzanie problémom pohybovo-podporného systému sú u nás aj legislatívne vymedzené, nakoľko samotná pracovná záťaž a pracovné podmienky sú jednými z významných etiologických príčin vzniku a chronickosti týchto ťažkostí [8]. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci dokonca uvádza, že ochorenia a poškodenia podporno-pohybovej sústavy predstavujú v Európe najčastejší problém súvisiaci s prácou [9]. Publikovali sa práce, ktoré upozorňujú, že bolesti chrbta sa vyskytujú už u mladých zamestnancov [10]. Predmetom analýz vzťahov medzi bolesťami chrbta a charakterom vykonávanej práce sú aj zamestnanci zdravotníckych či sociálnych sektorov. Ide najmä o sledovanie vplyvu fyzickej či psychickej záťaže pri poskytovaní zdravotnej alebo ošetrovateľskej starostlivosti [10,11–13].
Práca lekárnika alebo farmaceutického laboranta predstavuje odborne vysoko špecializovanú činnosť pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti v lekárňach alebo výdajniach zdravotníckých pomôcok [14]. Na prvý pohľad sa môže zdať ako „ľahká“, nenáročná a neriziková. Isteže, v porovnaní s inými druhmi prác, ktoré sú priamo vystavené napr. nadmernej hlučnosti, prašnosti, žiareniu či telesnej námahe, sa môže takto vnímať. Viaceré práce a systematické prehľady však ukázali, že väčšina rizikových faktorov bolestí chrbta či iných poškodení pohybovo-podpornej sústavy má univerzálny charakter a nesúvisí priamo len s druhom vykonávanej práce. Nesprávne držanie tela, zlé posturálne zvyklosti, nestriedanie posturálnej pozície, negatívne vnímanie zdravotného stavu, predošlé problémy pohybového systému či veľmi prudký priebeh bolesti sú najčastejšími rizikovými faktormi nešpecifických bolestí chrbta, a to bez ohľadu na charakter vykonávanej práce [10]. Systematický prehľad z roku 2018 analyzoval celkom 54 rizikových faktorov a pri 38 z nich preukázal signifikantnú asociáciu s bolesťami chrbta [15]. Za rizikové pre vznik bolestí chrbta sa všeobecne považujú individuálne faktory (napr. pohlavie, vek, genetická predispozícia, fyzická inaktivita, psychologické a sociálne faktory), biomechanické (napr. osobné posturálne zvyklosti, statické pracovné zaťaženie, manuálna práca a celotelové vibrácie) a psychosociálne faktory spojené s prácou (napr. pracovné tempo, intenzívna koncentrácia počas dlhších časových úsekov, monotónna práca) [16]. Výskum o bolestiach chrbta a iných problémoch pohybovo-podporného aparátu a o ich rizikových faktoroch bezpochyby pomáha objasňovať ich etiologickú podstatu a zároveň hľadať účinné spôsoby na ich riešenie a prevenciu.

PRIESKUM O BOLESTIACH CHRBTA, PRACOVNÝCH PODMIENKACH A PRACOVNEJ ZÁŤAŽI U ZAMESTNANCOV VEREJNÝCH LEKÁRNÍ

V akademickom roku 2016/2017 sa na Farmaceutickej fakulte (FaF) Univerzity Komenského v Bratislave konal 2. ročník edukačného projektu ATIP (Advanced Training in Pharmacy Care), ktorý sa tematicky venoval bolestiam chrbta a ich riešeniu v rámci lekárenskej starostlivosti. Okrem diagnostiky, farmakoterapie tohto stavu, významu vysokodávkovaných vitamínov skupiny B pri liečbe bolestí chrbta, správneho dispenzačného postupu a poradenstva lekárnika u pacientov s bolesťami chrbta jeho účastníci, študenti FaF, absolvovali aj Prvú školu chrbta pre lekárnika pod vedením rehabilitačnej lekárky MUDr. Evy Dúbravovej. V spolupráci s lekárnikom z praxe MUDr. E. Dúbravová pripravila aj špeciálny edukačný materiál, ktorý obsahoval najčastejšie pohybové a pracovné stereotypy pri práci lekárnika vo verejnej lekárni. Materiál študenti vysvetlili a odovzdali počas svojej praxe zamestnancom verejných lekární. Exaktné údaje, ktoré by charakterizovali pracovnú záťaž a pracovné podmienky u zamestnancov verejnej lekárne pri výkone svojho povolania, však doteraz neboli opísané. Preto, ako súčasť projektu ATIP, študenti zrealizovali aj celoslovenský prieskum, ktorého cieľom bolo popísať prácu zamestnancov verejných lekární (lekárnikov a farmaceutických laborantov) a identifikovať rizikové prvky, ktoré by mohli mať súvis s bolesťami chrbta a inými poškodeniami pohybovo-podpornej sústavy.

VŠEOBECNÉ CHARAKTERISTIKY SÚBORU

Prieskum sa realizoval v októbri 2017 a zapojilo sa do neho 206 respondentov (148 lekárnikov a 58 farmaceutických laborantov) z rôznych lekární na Slovensku. Výsledky sa zhromaždili anonymným onlinovým dotazníkom, ktorý pripravili autori na základe publikovaných štúdií.
Základné charakteristiky súboru respondentov sú v tab. 1, BMI kategórie – index telesnej hmotnosti (Body Mass Index) v tab. 2. Vzorka respondentov bola pomerne mladá (priemerný vek 35,55 ± 10,44 rokov), čomu zodpovedala aj priemerná dĺžka práce v lekárni (10,94 ± 10,14 rokov). Priemerná telesná hmotnosť respondentov bola 64,1 ± 10,6 kg (min. 44, max. 95 kg)  a priemerná telesná výška 168,8 ± ± 7,5 cm (min. 148, max. 198 cm). Priemerná hodnota BMI bola 22,5 ± ± 3,3 kg/m2 (min. 15,4, max. 33,6 kg/m2), pričom 72,8 % respondentov sa nachádzalo v pásme „normálnej“ telesnej hmotnosti. Štvrtina mužov mala nadváhu. Obezitu malo 4,8 % žien. BMI štatisticky signifikantne narastal s vekom (p < 0,001).
Prevažná väčšina respondentov vnímala svoj aktuálny zdravotný stav ako veľmi dobrý (32 %) alebo skôr dobrý (47,1 %). Len 3,4 % ho označilo za skôr zlý a žiaden respondent ho nevnímal ako veľmi zlý (tab. 3). Pomerne veľká časť respondentov mala v minulosti úraz alebo zlomeninu (36,9 %) a má aktuálne chronické ochorenie (21,9 %) (tab. 4). Viac ako polovica (54,8 %) nevykonáva pravidelne žiaden šport, príp. pravidelnú fyzickú aktivitu   (tab. 5).

PRACOVNÉ CHARAKTERISTIKY A PODMIENKY PRI PRÁCI

Základné pracovné charakteristiky sú v tab. 6 a ukazujú, že asi štvrtina respondentov má pohyblivý pracovný čas a asi tretina pracuje v lekárni aj cez víkend. Prácu v lekárni považujú respondenti za fyzicky ľahkú až priemernú (skóre 3,7), psychicky skôr za priemernú (skóre 4,3). Celkom 36,9 % respondentov označilo psychickú stránku práce v lekárni za ťažkú a veľmi ťažkú, kým fyzickú stránku takto označilo len 13,6 % (tab. 7). Respondenti uviedli, že pri práci v lekárni sa najmä stojí a priemerná dĺžka státia bez prestávky je okolo 5 hod. Najčastejším druhom pohybu sú predklony a potom otáčanie sa do strán (tab. 8). Vyše polovica respondentov uviedla, že pri práci v lekárni občas dvíhajú bremená s hmotnosťou > 5 kg (tab. 9). Len vyše polovica respondentov potvrdila, že nábytok na pracovisku v lekárni spĺňa také požiadavky, aby sa predchádzalo bolestiam chrbta. Pri nesúhlasných vyjadreniach („nie, nábytok v lekárni nespĺňa požiadavky na predchádzanie bolestiam chrbta“) respondenti uvádzali, že ide o nevhodnú stoličku (48-krát), vysoko umiestnené police (47-krát), nevhodnú výšku pracovného stola (46-krát), nízko umiestnené zásuvky (2-krát), absenciu stoličky (1-krát). Viac ako polovica oznámila, že na pracovisku je prievan a v takmer troch štvrtinách pracovísk sa v blízkosti nachádza klimatizácia   (tab. 10).

BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU

Bolesti chrbta za posledný rok malo 137 (66,5 %) respondentov. Išlo o krčnú (100; 73 %), driekovú (76; 55,5 %) a hrudnú oblasť (33; 24,1 %). Bolesti kĺbov sa za posledný rok vyskytovali u 73 (35,4 %) respondentov. Išlo o bolesti kolena (48; 65,7 %), ramena (26; 35,6 %), chodidla (24; 32,9 %), bedra (18; 24,7 %), zápästia (11; 15,1 %) a lakťa (5; 6,8 %). Frekvencia bolestí denne bola najvyššia v prípade bolestí ramena, lakťa a chodidla. Ako veľmi nepríjemné pociťovali respondenti bolesti lakťa, ktoré mali aj silný vplyv na schopnosť pracovať. Bolesti krčnej chrbtice, ktoré oznámilo najviac respondentov, boli zriedkavé (55; 55 %), mierne nepríjemné (56; 56 %) a mali mierny vplyv na schopnosť pracovať (59; 59 %)   (tab. 11 a 12).
Bolesti pohybového aparátu skôr ako pred rokom malo už 106 (51,5 %) respondentov. Tieto bolesti trvali priemerne 7,5 ± 6,5 rokov (min. 1, max. 30 rokov). Bolesti respondenti pociťujú predovšetkým na konci pracovného času (91; 44,4 %). Akútny bolestivý stav, ktorý vyžadoval lekársku pomoc a viedol k dočasnej imobilizácii alebo práceneschopnosti, sa vyskytol u respondentov skôr ojedinele, opakovane len u 25 (12,1 %) z nich. Za pravdepodobné príčiny bolestí pohybového aparátu respondenti považujú predovšetkým nadmerne dlhý čas v práci (102; 49,5 %) a nesprávne pohybové návyky (97; 47,1 %). Pracovné podmienky na pracovisku ako nevhodné označilo len 19 (9,2 %) respondentov (tab. 13).

RIEŠENIE BOLESTÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

Pre bolesti pohybového aparátu už absolvovalo vyšetrenie 86 (41,7 %) respondentov, a to hlavne u ortopéda (50; 24,3 %) (tab. 14). Bolesti respondenti riešia najmä masážou (96; 46,6 %) a liekmi (95; 46,1 %) (tab. 15). Zvyčajne nevyužívajú doplnkové spôsoby riešenia alebo prevencie bolestí pohybového aparátu, pretože len veľmi malý podiel z nich uplatňuje aktívne prestávky, uvoľňovacie či relaxačné cvičenia a používanie špeciálnej zdravotníckej pomôcky (tab. 16). So Školou chrbta sa už stretlo 81 (39,3 %) respondentov a záujem absolvovať ju malo takmer 70 % z nich (tab. 17).

ZÁVER

Celoslovenský prieskum o bolestiach chrbta, pracovných podmienkach a pracovnej záťaži zamestnancov verejných lekární (lekárnici, farmaceutickí laboranti) predstavuje doteraz jediný opis reálnej situácie. Výsledky ukazujú, že bolesti chrbta predstavujú frekventovaný problém, týkajúci sa vyše dvoch tretín zamestnancov lekární v ročnej retrospektíve, pričom chronická bolesť u nich trvá v priemere 7,5 roka. O závažnosti problému svedčí aj fakt, že ide o pomerne mladých zamestnancov, z ktorých takmer polovica už vyhľadala odbornú pomoc a prejavila záujem aj o prevenciu, napr. účasťou na aktivitách Školy chrbta. Na základe prezentovanej štúdie môžeme identifikovať aj rizikové faktory pri práci vo verejných lekárňach, ktoré vyžadujú cielené opatrenia na zaistenie vhodných pracovných podmienok, primeranej pracovnej záťaže, ale aj osobného prístupu zamestnancov pri riešení ochorení a poškodení podporno-pohybovej sústavy a predchádzaní im. Celospoločenskú závažnosť uvedenej problematiky zdôrazňuje skutočnosť, že ide o zdravotníckych pracovníkov, ktorí by mali mať dostatočné teoretické aj praktické vedomosti na zvládanie daných problémov u svojich pacientov, o to skôr aj u seba samých.

Literatúra

1. Hoy D, March L, Brooks P et al. The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis 2014; 73 (6): 968–974. doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204428.
2. Gogolák I. Bolesti chrbta. Via pract 2013; 10 (1): 22–27.
3. Mandiakis N, Gray A. The economic burden of low back pain in the UK. Pain 2000; 84 (1):  95–103.
4. Stefane T, dos Santos AM, Marinovic A et al. Chronic low back pain: pain intensity, disability and quality of life. Acta Paul Enferm 2013; 26 (1): 14–20. doi: 10.1590/S0103-21002013000100004.
5. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195 countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017; 390 (10100): 1211–1259. doi: 10.1016/S0140-6736 (17) 32 154-2.
6. Wynne-Jones G, Cowen J, Jordan JL et al. Absence from work and return to work in people with back pain: a systematic review and meta-analysis. Occup Environ Med 2013; 71 (6): 448–456. doi: 10.1136/oemed-2013-101571.
7. Yang H, Haldeman S, Lu ML et al. Low back pain prevalence and related workplace psychosocial risk factors: a study using data from the 2010 National Health Interview Survey. J Manipulative Physiol Ther 2016; 39 (7): 459–472. doi: 10.1016/j.jmpt.2016.07.004.
8. Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci. Dostupné na: http: //www.uvzsr.sk/docs/leg/542_2007_vyhlaska_fyzicka_ zataz.pdf.
9. Op De Beeck R, Hermans V. Research on work-related low back disorders. European Agency for Safety and Health at Work, 2000. Available at: https: //osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/204.
10. Van Nieuwenhuyse A, Somville PR, Crombez G et al. The role of physical workload and pain related fear in the development of low back pain in young workers: evidence from the BelCoBack Study; results after one year of follow up. Occup Environ Med 2006; 63 (1): 45–52.
11. Jansen JP, Burdorf A. Effects of measurement strategy and statistical analysis on dose-response relations between physical workload and low back pain. Occup Environ Med 2003; 60 (12): 942–947.
12. Komačeková D. Fyzická a psychická záťaž pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti (prevencia, ochrana a podpora zdravia sestry). Zborník príspevkov z 5. konferencie psychológie zdravia, Bratislava, 2010 Dostupné na: http: //www.prohuman.sk/psychologia/zbornik-prispevkov-z-konferencie-psychologia-zdravia-2010.
13. Neupauerová G, Košč M. Pracovná záťaž u lekárov a zdravotných sestier onkologických oddelení na Slovensku. Pracov Lék 2002; 3: 120–124.
14. Stanko P, Minarovič I. Základné úlohy a funkcie systému lekárenskej starostlivosti. Prakt lekárn 2011; 1 (4): 199–200.
15. Parreira P, Maher CG, Steffens D et al. Risk factors for low back pain and sciatica: an umbrella review. Spine J 2018; 18 (9): 1715–1721. doi: 10.1016/j.spinee.2018.05.018.
16. Harag T, Kozák J. Obezita ako rizikový faktor bolesti chrbta v lumbálnej oblasti. Súč Klin Pr 2018; 1: 15–20.

 

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., MSc1
MU Dr. Eva Dúbravová2
RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.3
MU Dr. Tomáš Harag4

1 Katedra organizácie a riadenia farmácie, FaF UK Bratislava
2 Rehab Klinik, Bratislava
3 Katedra fyzikálnej chémie, FaF UK Bratislava
4 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
minarikova@fpharm.uniba.sk