0 GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.
Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2018/1 (ISSN 1214-7036) možno riešiť  od 14. mája do 11. júla 2018.
Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 31.8. 2018.  Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.
Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 31. augusta 2018.
Ohodnotenie testu:
81 – 100% úspešnosť riešenia 2 kredity
61 – 80% úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 60% úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika!

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2018/1“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 14. mája do 11. júla 2018. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Informácia pre lekára!

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2018/1
Označte správnu odpoveď/správne odpovede!

1. O chronickej nešpecifickej bolesti chrbta v lumbálnej oblasti hovoríme vtedy, ak:
a) trvá viac ako 12 týždňov
b) sa bolestivá epizóda zopakuje
c) bolesť nereaguje na bežnú analgetickú liečbu
d) je hodnota BMI nad 30

2. Nesteroidové antiflogistiká sú:
a) liekom prvej voľby bez limitácie pri riešení bolestí chrbta
b) limitované u rizikových pacientov s kardiovaskulárnymi a metabolickými komorbiditami
c) odporúčané len pri chronickej bolesti
d) vhodné pri bolestivých stavoch len u pacientov s hodnotou BMI menej ako 30

3. Analgetické pôsobenie 3-kombinácie vitamínov B (B1, B6 a B12):
a) vyplýva z aplikácie nízkych dávok vitamínov B
b) sa prejaví iba pri intramuskulárnej aplikácii
c) vyplýva z ich vysokej dávky
d) sa prejaví iba v kombinácii  s analgetikami

4. Regeneračné pôsobenie 3-kombinácie vitamínov B (B1, B6 a B12):
a) vyplýva z ich vysokej dávky a niekoľkotýždňovej dĺžky terapie
b) vyplýva z krátkodobej aplikácie vysokých dávok vitamínov B
c) sa prejaví iba pri intramuskulárnej aplikácii
d) sa prejaví iba v kombinácii s analgetikami

5. Toxické pôsobenie vitamínu B6:
a) sa môže prejaviť pri dávke 500 mg denne a viac
b) podávanie vitamínu B6 nemá známe žiadne riziko toxicity
c) sa častejšie prejaví u starších pacientov
d) sa častejšie prejaví pri intramuskulárnej aplikácii

6. Analgetické účinky 3-kombinácie vitamínov B (B1, B6 a B12) vyplývajú:
a) iba z ich pôsobenia na periférii
b) iba z ich pôsobenia v zadných rohoch miechy
c) iba zo znižovania zápalových mediátorov
d) z ich pôsobenia na periférii, v zadných rohoch miechy a v centrálnom nervovom systéme

7. Vyššia koncentrácia zinku  v stratum papillare dermis je podmienená:
a) vyšším počtom antigén prezentujúcich buniek
b) vyšším počtom T-lymfocytov
c) vyšším počtom mastocytov
d) nie je podmienená ničím

8. Jedným z kožných prejavov pri geneticky podmienenej acrodermatitis enteropathica je:
a) areátna alopécia
b) alopécia typu telogénneho efluvia
c) hypertrichóza
d) verrucae vulgares

9. V psoriatických léziách:
a) je koncentrácia zinku v porovnaní s nepostihnutou kožou nižšia
b) sa koncentrácia zinku v porovnaní s nepostihnutou kožou nelíši
c) je koncentrácia zinku v porovnaní s nepostihnutou kožou vyššia
d) nie je žiadny zinok

10. Deficit zinku je u starších pacientov spôsobený:
a) kombináciou viacerých faktorov na úrovni nedostatočného príjmu, vstrebávania a nadmerného vylučovania
b) nedostatočným a nevyváženým príjmom potravy
c) interakciou absorpcie zinku s ich chronickou medikáciou a zároveň  jeho zvýšeným vylučovaním pri  užívaní
d) nižšou pohybovou aktivitou

11. Profylaktická dávka elementárneho zinku pri rekurentných infekciách vírusom herpes simplex je:
a) 5 mg denne
b) 15 mg denne
c) 25 mg denne
d) 30 mg denne

12. Označte, ktoré tvrdenia o kapsaicíne sú správne:
a) je agonista receptorov TRPV1
b) je nerozpustný v tukoch, a tým sa ťažšie vstrebáva
c) jeho hlavnou klinickou indikáciou je bolesť rôzneho pôvodu
d) zvyšuje prekrvenie v mieste aplikácie

13. Podľa monografie EMA/HMPC sa odporúča dávka kapsaicínu/kapsaicinoidov v 100 g polotuhej formy:
a) 10 – 20 mg
b) 100 mg
c) 160 – 180 mg
d) 40 – 53 mg

14. Test Scoville je metóda:
a) organoleptická
b) na meranie štipľavosti papriky
c) inštrumentálna
d) chuťová

15. Predpokladaným mechanizmom účinku kapsaicínu je:
a) blokáda vápnikového kanála v nociceptoroch
b) aktivácia receptora TRPM
c) antagonistický účinok na receptor  TRPV v nociceptoroch  a hyperpolarizácia
d) aktivácia receptora TRPV s následným influxom vápnika do bunky

16. Krčná chrbtica má byť  v sede pred PC:
a) v predsune
b) ľahko rotovaná k obrazovke PC
c) napriamená
d) napriamená a ľahko rotovaná k obrazovke PC

17. Pri predklone je nutné držať:
a) vystreté dolné končatiny v kolenách
b) vystretý chrbát a krčnú chrbticu napriamenú
c) vystretý chrbát a krčnú chrbticu v predklone
d) zúženú bázu dolných končatín

18. Pri uvoľňovaní bočných svalov trupu sa pri cvičení:
a) ukláňame trupom do strany s ľahkým predklonom
b) ukláňame trupom do strany s ľahkým záklonom
c) ukláňame trupom do strany bez predklonu a záklonu trupu
d) ukláňame trup do strany a mierne ho rotujeme proti smeru úklonu

19. Pri dýchaní sa snažíme
a) roztvárať hrudník v dolnej časti do strán
b) roztvárať hrudník v dolnej časti do strán a dvíhať ramená
c) hlavne dvíhať ramená
d) dvíhať hrudník dopredu a nahor

20. Medzi najčastejšie problémy chodidiel podľa pedikérov patria:
a) praskliny – ragády
b) chýbajúca časť nechtovej platničky
c) mykotické ochorenie nechtových platničiek a chodidiel
d) ani jedno z uvedených