0 GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.
Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:
Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2017/2 (ISSN 1214-7036) možno riešiť od 14. októbra  do 10. decembra 2017.
Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 15. 1. 2018.  Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.
Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 31. januára 2018.

Ohodnotenie testu:
81 – 100% úspešnosť riešenia 2 kredity
61 – 80% úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 60% úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika!

Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2017/2“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 14. 10. do 10. 12. 2017. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Informácia pre lekára!

Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2017/2
Označte správnu odpoveď/správne odpovede!

1. Štúdia DPP preukázala pokles vzniku diabetes mellitus pri liečbe metformínom u pacientov s prediabetom takmer:
a) o polovicu
b) o tretinu
c) o štvrtinu
d) nepreukázala benefit liečby

2. Štúdia CVD-REAL priniesla pohľad na liečbu v klinickej praxi skupinou liečiv:
a) metformínom
b) inzulínmi
c) GLP-1 agonistami
d) inhibítormi SGLT-2

3. V klinickej praxi v Európe zo skupiny liečiv inhibítormi SGLT-2 prevláda liečba:
a) empagliflozínom
b) canagliflozínom
c) dapagliflozínom
d) z uvedených liečiv ani jedným

4. Srdcové zlyhávanie je častou, ale i vážnou komplikáciou u diabetikov 2. typu. Mortalita týchto chorých je:
a) < 35 %
b) < 25 %
c) < 15 %
d) < 10 %

5. Štúdia CVD-REAL preukázala, že inhibítory SGLT2 redukujú u diabetikov 2. typu rehospitalizácie z dôvodu srdcového zlyhávania o:
a) < 19 %
b) < 29 %
c) < 39 %
d) < 49 %

6. Štúdia CVD-REAL preukázala, že inhibítory SGLT2 redukujú aj celkovú mortalitu u diabetikov, a to o:
a) < 61 %
b) < 51 %
c) < 41 %
d) < 31 %

7. Dostupnosť zinku  pre dojča je:
a) najväčšia z materského mlieka
b) najväčšia z niektorých prípravkov náhradnej mliečnej výživy
c) porovnateľná z materského  aj kravského mlieka
d) nie sú rozdiely medzi materským mliekom, kravským mliekom a prípravkami náhradnej mliečnej výživy

8. Funkčné a štrukturálne postinfekčné zmeny v nosovej sliznici po bežnom prechladnutí pretrvávajú približne:
a) 1 týždeň
b) 2 týždne
c) 4 týždne
d) bežné prechladnutie nevyvoláva poškodenie nosovej sliznice a nemá komplikácie

9. Protivírusové účinky zinku spočívajú v:
a) podpore tvorby interferónov a niektorých cytokínov
b) podpore funkcie NK-buniek
c) podpore funkcie cytotoxických T-lymfocytov CD8+
d) platia všetky možnosti

10. Pri liečbe akútneho prechladnutia:
a) je efekt pozorovaný bez ohľadu na interval medzi začiatkom príznakov a aplikáciou zinku
b) je efekt pozorovaný najmä pri včasnej aplikácii v priebehu prvých  12 – 24 hodín od začiatku príznakov pri aplikácii zvýšenej dávky až do 75 mg
c)  je efekt pozorovaný bez ohľadu na dávku
d) štúdie ukázali, že zinok nemá význam pri liečbe akútneho prechladnutia ani iných respiračných infekcií

11. Aplikácia zinku pri chronických alergických zápalových ochoreniach má efekt najmä u:
a) pacientov s dokázaným deficitom iných mikroelementov (selén) a vitamínov
b) pacientov s ľahšou formou alergického ochorenia
c) u pacientov užívajúcich kortikoidy
d) u pacientov s dokázaným deficitom zinku

12. Magnézium je:
a) intracelulárny anión
b) prvok, ktorý má význam iba v prenatálnom období
c) po draslíku druhý najvýznamnejší intracelulárny katión
d) potrebný iba vo veterinárnej praxi

13. Potreba magnézia v priebehu života:
a) je konštantná
b) závisí iba od pohlavia
c) nenarastá v gravidite, iba pri laktácii
d) závisí od veku, pohlavia, narastá v gravidite a pri laktácii

14. Ktoré tvrdenie je správne?
a) symptómy z nedostatku magnézia sa iba zriedka prekrývajú s prejavmi iných ochorení
b) homeostáza magnézia je veľmi prísne regulovaná; koncentrácia magnézia v krvnom sére je pomerne nízka (0,7 – 1,1 mmol/l)
c) koncentrácia magnézia je v bunkách veľmi nízka
d) pri ťažkom deficite magnézia musíme vždy dokázať pokles hladiny magnézia v sére

15. Suplementácia magnézia:
a) je závislá od výšky podanej dávky, spôsobu podania, typu magnéziovej zlúčeniny
b) je jednoznačne závislá od hladiny magnézia v plazme
c) nie je závislá od podávanej dávky
d) závisí iba od zásob magnézia a soli magnézia v organizme

16. Na posúdenie kvality dôkazov v medicíne založenej na dôkazoch (EBM) sa používa jeden univerzálny klasifikačný systém:
a) áno, pre odporúčnie krajín Európskej únie
b) nie, je viacero hodnotiacich systémov
c) áno, je univerzálny systém spoločný pre EÚ, USA a Japonsko
d) nie, pretože menej rozvinuté krajiny nedokážu z ekonomických dôvodov implementovať EBM

17. Pre vypracovanie metaanylýzy sa musia použiť:
a) iba publikované štúdie
b) publikované aj nepublikované štúdie
c) publikácie z časopisov s impakt faktorom ≥ 2
d) publikácie z časopisov s impakt faktorom ≥ 3

18. Klinické štúdie musia byť zverejnené v databáze klinických štúdií:
a) áno, ak majú jasne definovaný vedecký cieľ
b) nie, ak ide o štúdie podporované farmaceutickým priemyslom
c) musia byť zverejnené všetky typy štúdií
d) zverejnené musia byť iba štúdie, kde sa plánuje publikácia

19. Princípy medicíny založenej na dôkazoch (EMB) vedú v klinickej praxi:
a) k liečbe všetkých pacientov bez výnimky
b) pri zohľadnení princípov EMB je možný individuálny prístup k pacientovi
c) rozhodujúca je individuálna lekárova skúsenosť s terapeutickým postupom alebo liekom
d) vždy je potrebná liečba podľa odporúčaní EMB, aj vtedy, ak si liečbu pacient neželá

20. Pre zinok platí:
a) jeho prítomnosť v organizme nie je nevyhnutná pre správny vývoj organizmu
b) zinok nie je súčasťou mnohých enzýmov
c) znížené hodnoty môžu sprevádzať rôzne dermatologické ochorenia
d) je nevyhnutný iba pre imunitný systém

21. Pre akné a zinok platí:
a) pacienti s acne vulgaris majú o 24 % nižšiu hladinu zinku
b) pacienti s acne vulgaris majú vyšiu hladinu zinku
c) pacienti s acne vulgaris majú hladinu zinku v norme
d) nebolo zistené, že čím horšie sú prejavy akné, tím nižšie hladiny zinku

22. Pre akné a zinok platí:
a) baktérie sa na zinok stávajú rezistentné
b) zinok zmiernil akné o 4,8 %
c) zinok nezmiernil akné
d) zinok zmiernil akné o 49,8 %

23. Pre akútny nedostatok zinku – získaný, platí:
a) sa vyskytuje najmä u pacientov na parenterálnej výžive bez suplementácie zinku
b) sa vyskytuje iba u seniorných pacientov
c) sa vyskytuje iba u pacientov s diabetes mellitus
d) je ireverzibilný

24. Pre akútny nedostatok zinku – vrodený, platí:
a) geneticky podmieneným ochorením s vrodeným nedostatkom zinku sa nazýva acrodermatitis enteropatica
b) acrodermatitis enteropatica je čiastočne infekčná
c) príčinou ochorenia nie je mutácia génu kódujúceho jeden z transportných proteínov zinku
d) terapia nespočíva v celoživotnej substitúcii zinku

25. Vyberte SPRÁVNE tvrdenie o akútnom nedostatku zinku –  získanom:
a) prejavuje sa zrýchlením rastu pekných vlasov
b) prejavuje sa zhustnutím obočia i mihalníc
c) prejavuje sa dermatitídou lokalizovanou periorálne, vypadávaním vlasov, hnačkami a mentálnou apatiou, syndróm je reverzibilný
d) prejavuje sa spevnením nechtových platničiek