0 GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

GARANTOVANÝ AUTODIDAKTICKÝ TEST

Garantovaný autodidaktický test je oficiálna vzdelávacia aktivita. Akreditačná rada Slovenskej lekárskej komory udeľuje až 2 kredity za jeden test.

Trvanie vzdelávacej aktivity „autodidaktický test“:

Testy distribuované prostredníctvom časopisu Súčasná klinická prax 2017/1 (ISSN 1214-7036) možno riešiť od 9. mája do 30. júna 2017.

Pridelené kredity budú úspešným riešiteľom registrovaným v SLK pripísané podľa zoznamu riešiteľov do 31. 8. 2017.

Pre pripísanie je nevyhnutné presne uviesť meno lekára a ID na návratku.
Certifikáty s udeleným počtom kreditov budú ostatným riešiteľom zaslané do 31. augusta 2017.

Ohodnotenie testu:

81–100% úspešnosť riešenia 2 kredity
61–80% úspešnosť riešenia 1 kredit
menej ako 60% úspešnosť riešenia 0 kreditov

Informácia pre lekárnika!
Na základe platných pokynov Slovenskej lekárnickej komory je test možné vyplniť len elektronicky na stránke education.adcc.sk pod názvom „Súčasná klinická prax 2017/1“. V prípade, ak autodidaktický test na internete riešite po prvý raz, je potrebné sa na začiatku zaregistrovať. Akékoľvek otázky konzultujte na adrese info@pharminfo.sk.
Autodidaktický test je možné riešiť od 9. mája do 30. júna 2017. Potvrdenie o úspešnom absolvovaní testu Vám bude zaslané automaticky na Vami zadanú emailovú adresu.

Informácia pre lekára!
Testové otázky k článkom zverejneným v časopise SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX 2017/1
Označte správnu odpoveď/správne odpovede!

 

1. Asi pred 10 rokmi realizovala Slovenská diabetologická spoločnosť survey o výskyte diabetikov na Slovensku. Aký máme dnes výskyt diabetikov v populácii?
a) 5 %
b) 6 %
c) 7 %
d) 8 %

2. Výskyt srdcového zlyhávania je hlavne u starších osôb (≥ 65 rokov).  Aký je dnes výskyt tohto ochorenia v Európe v tejto vekovej skupine?
a) 8 %
b) 10 %
c) 12 %
d) 14 %

3. Liečba srdcového zlyhávania má svoje jasné „Odporúčania“  pre formu:
a) systolického srdcového zlyhávania (EF ≤ 40 %)
b) formu s „mid-range“ ejekčnou frakciou (EF 41 – 49 %)
c) formu so zachovanou ejekčnou frakciou (EF ≥ 50 %)
d) pre všetky uvedené formy

4. Ktoré antidiabetiká zlepšili kardiovaskulárnu prognózu (redukovali kardiovaskulárne príhody) v oblasti liečby diabetu?
a) metformín
b) empagliflozín
c) alogliptín
d) liraglutid

5. Empagliflozín v klinickej štúdii EMPRA-REG OUTCOME priaznivo ovplyvnil hlavne:
a) výskyt kardiovaskulárnych úmrtí
b) výskyt mozgových príhod
c) výskyt hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie
d) výskyt arytmií

6. Už dlho sa predpokladá, že paradajky pri konzumácii majú:
a) antihypertenzívny efekt
b) antiagregačný efekt
c) antiischemický efekt
d) hypolipidemický efekt

7. Extrakt z paradajok Fruitflow (zodpovedá 150 mg prášku WSTC II v jednej tablete) má tieto účinky:
a) 8 – 23 % redukciu agregácie trombocytov po 3 hod od použitia
b) antiagregačný vplyv pretrváva 18 hod
c) antiagregačný vplyv je silnejší u žien
d) všetky odpovede sú správne

8. Aký je antiagregačný efekt extraktu Fruitflow (zodpovedá 150 mg prášku WSTC II v jednej tablete) v porovnaní s efektom aspirínu v dávke 75 mg denne?
a) jednotretinový
b) polovičný
c) dvojtretinový
d) trojštvrtinový

9. Pre perorálnu suplementáciu magnézia platí:
a) vstrebáva sa 30 % podaného  množstva, čím väčšia jednorazová dávka, tým menej magnézia  sa vstrebe
b) vstrebáva sa 80 % podaného množstva, čím väčšia jednorazová dávka, tým viac magnézia sa vstrebe
c) vstrebáva sa 30 % podaného magnézia, čím menšia jednorazová dávka, tým menej magnézia sa vstrebe
d) vstrebáva sa celá perorálne podaná dávka magnézia

10. Odporúčaná dávka magnézia pri suplementácii je:
a) 2 × 1 tableta počas 2 týždňov
b) 1 tableta denne počas 2 mesiacov
c) 4 × 1 až 3 × 2 tablety (v závislosti od obsahu elementárneho Mg) počas 2 – 6 mesiacov
d) 1 tableta denne počas 6 mesiacov

11. Vstrebávanie magnézia, t. j. vyššia biologická dostupnosť:
a) nie je vôbec ovplyvnená typom nosiča, na ktorý je Mg naviazané
b) je zlepšená, ak je Mg naviazané na nosiči – organickej zlúčenine (napr. na orotáte)
c) je zlepšená, ak je Mg naviazané na nosiči – anorganickej zlúčenine
d) je zlepšené, ak je Mg naviazané na vitamíne C

12. Význam suplementácie magnézia:
a) je preukázaný u žien užívajúcich hormonálnu antikoncepciu
b) nie je preukázaný v profylaxii a liečbe primárnej dysmenorey na zníženie intenzity a frekvencie bolesti
c) nie je preukázaný u žien s PMS – zlepšením nálady, znížením retencie tekutín
d) nie je preukázaný v ovplyvnení predmenštruačných migrén

13. Obličkový prah je:
a) hodnota glykémie, pri ktorej sa glukóza dostáva do moču
b) kapacita reabsorpcie množstva glukózy v obličkách za deň vyjadrená v gramoch
c) množstvo glukózy prefiltrovanej obličkami a u zdravých osôb predstavuje 160 g glukózy na deň
d) množstvo tekutiny, ktorú prefiltrujú obličky v ml/min na m2

14. U diabetických pacientov v porovnaní so zdravými ľuďmi je:
a) zvýšená filtrácia aj reabsorpcia glukózy
b) znížený vnútroglomerulárny tlak následkom dilatácie vas afferens
c) znížený počet receptorov SGLT2 v proximálnom tubule obličky
d) znížený počet receptorov SGLT1 v proximálnom tubule obličky

15. Inhibítory SGLT2 môžu mať tieto nežiaduce účinky:
a) zvýšený výskyt uroinfekcií, väčšinou u žien, preto sa nemajú indikovať u pacientov s opakovanými uroinfekciami
b) znižujú viscerálny tuk a hodnoty cholesterolu
c) znižujú mikroalbuminúriu
d) vedú k strate glukózy močom

16. Inhibítory SGLT2:
a) vedú k zvýšenej glukozúrii, a tým aj stratám kalórií a úbytku telesnej hmotnosti
b) znižujú patologicky zvýšený tlak v glomeruloch, čím majú na obličky priaznivý efekt a spomaľujú progresiu nefropatie, prejaví sa to aj zvýšením albuminúrie
c) zvyšujú voľné mastné kyseliny a ketolátky v krvi, ktoré sa vo zvýšenej miere využívajú ako zdroj energie, dochádza k úspore kyslíka, čo je pre metabolizmus nevýhodné
d) sú indikované pri liečbe diabetes mellitus 1. typu

17. Inhibítory SGLT2:
a) spôsobujú pri ko-transporte sodíka s glukózou zvýšenie natriúrie a s tým spojený čiastočný pokles krvného tlaku
b) zvyšujú hladinu kyseliny močovej
c) majú nefroprotektívny efekt a môžu sa dávať pri každom stupni poškodenia obličiek bez ohľadu na glomerulárnu filtráciu
d) zvyšujú využívanie ako zdroja energie v obličkovom tkanive glukózu na úkor ketolátok, ktoré pri tejto liečbe klesajú

18. Bostonský skórovací systém:
a) je validovaný
b) hodnotí samostatne tri segmenty čreva
c) u maximálne pripraveného pacienta je výsledná hodnota skóre 9b
d) všetky možnosti sú správne

19. Magnéziumsulfát (síran horečnatý):
a) patrí medzi stimulačné laxatíva
b) patrí medzi salinické laxatíva
c) nemá laxatívny účinok
d) nie je kontraindikovaný u pacientov s poruchou obličkových funkcií a srdcovým zlyhávaním

20. V klinickom sledovaní EFFIXCIENCY:
a) bol porovnávaný polyetylénglykol a fosfátové soli v príprave pacienta na kolonoskopiu
b) bol hodnotený magnéziumsulfát v liečbe obstipácie
c) pacienti, ktorí použili salinické laxatívum F.X. PASSAGE SL, dosiahli signifikantne lepšiu prípravu celého čreva na kolonoskopiu v porovnaní s pacientmi, ktorí boli pripravovaní pikosulfátom sodným + magnéziumcitrátom
d) pacienti, ktorí použili salinické laxatívum F.X. PASSAGE SL, dosiahli signifikantne horšiu prípravu celého čreva na kolonoskopiu v porovnaní s pacientmi, ktorí boli pripravovaní pikosulfátom sodným + magnéziumcitrátom

21. Zinok je dôležitým kofaktorom v:
a) krebsovom cykle
b) folátovom cykle
c) lunárnom cykle
d) pentózovom cykle

22. Suplementácia zinkom nemá  vplyv na:
a) vývoj plodu
b) priebeh gravidity
c) tvorbu DNA
d) dĺžku gravidity

23. Ženy podstupujúce IVF liečbu  majú v porovnaní so zdravými pacientkami:
a) vyššie koncentrácie Zn2+ iónov vo folikulárnej tekutine
b) rovnaké koncentrácie Zn2+ iónov vo folikulárnej tekutine
c) nižšie koncentrácie Zn2+ iónov vo folikulárnej tekutine
d) koncentráciu Zn2+ iónov v ich folikulárnej tekutine nie je možné stanoviť

24. Zvýšený príjem zinku má pozitívny účinok na:
a) iba mužskú plodnosť
b) iba ženskú plodnosť
c) plodnosť u oboch pohlaví
d) nemá vplyv na plodnosť človeka

25. Enzým superoxiddismutáza je dôležitý pre:
a) vychytávanie oxidových radikálov
b) produkciu testosterónu
c) vývoj sekundárnych pohlavných znakov u žien
d) skorý nástup puberty